Перелік послуг
Надаємо розширений перелік робіт та послуг, в яких ми досягнули позитивних результатів.
Для формування розуміння про коло завдань, виконання яких можна нам доручити.

Правова робота з реалізації прав та спонукання до виконання обов’язків за укладеними та не виконаними договорами

 • аналіз правочинів на предмет наявності правових недоліків, які можуть бути використані як в процесі ухилення від виконання договірних обов’язків так і в процесі стимулювання до виконання взятих на себе обов’язків;
 • пошук інформації, яка може бути використана для формування шляхів та способів реалізації прав та обов’язків за договорами;
 • формування плану заходів для забезпечення реалізації прав та обов’язків за договорами;
 • безпосереднє виконання сформованого плану забезпечення реалізації прав та обов’язків за договорами;
 • використання на умовах законності розгалуженої системи державних і громадських організацій для забезпечення законних інтересів довірителів.

Представництво інтересів фізичних та юридичних осіб в судах усіх інстанцій (в судах загальної юрисдикції, в господарських та адміністративних судах), а також державних та недержавних підприємствах, установах, організаціях:

 • претензійна робота;
 • підготовка, оформлення та подання до суду процесуальних документів (позовні заяви, апеляційні та касаційні скарги, клопотання);
 • правовий супровід отримання та зібрання доказової бази;
 • стягнення заборгованості, супровід виконавчого провадження;
 • досудовий та судовий захист фізичних та юридичних осіб від неправомірних дій центральних та місцевих органів влади, юридичних осіб та громадян, захист та відновлення порушених прав;
 • надання правової допомоги фізичним та юридичним особам з різних галузей права;
 • складання правових висновків з окремих питань;
 • підготовка та розробка документів правового характеру.

Юридична підтримка інвестицій в підприємства України. Злиття, поглинання компаній. Нерухомість, земельні відносини:

 • розробка та юридичне супроводження проектів з придбання компаній, правове забезпечення зміни органів управління компанією, протидія сторонньому поглинанню;
 • ефективний розподіл повноважень між органами управління компанії, забезпечення контролю власника за розпорядженням майном компанії, взаємовідносини власника з керівництвом компанії, розробка оптимальних умов контрактів, зміна менеджменту;
 • юридичне закріплення та захист права власності на акції (частки) в українських компаніях;
 • правовий супровід та організація набуття, реалізація права власності на рухоме та нерухоме майно, землю.

Супровід господарської діяльності, корпоративні відносини:

 • створення, реєстрація, реорганізація (злиття, приєднання, виділ, перетворення), ліквідація юридичних осіб усіх організаційно-правових форм власності, правовий супровід процедури банкрутства;
 • створення та реєстрація дочірніх підприємств, відокремлених підрозділів;
 • виділення активів з підприємства, його передача та реалізація, перерозподіл часток між учасниками/акціонерами товариства (ТОВ, ВАТ/ПАТ, ЗАТ/ПрАТ), правовий супровід виходу, виключення учасників з товариства;
 • приведення установчих документів товариства у відповідність з вимогами чинного в Україні законодавства, розробка внутрішніх нормативних документів;
 • збільшення, зменшення статутного капіталу, випуск акцій (прийняття рішення, розробка проспекту емісії, державна реєстрація випуску), зупинення, скасування та відновлення реєстрації випусків акцій, організована купівля акцій, реєстрація випусків облігацій;
 • правовий супровід переведення випусків акцій з документарної форми існування в бездокументарну (дематеріалізація акцій);
 • правовий супровід анулювання викуплених емітентом акцій, консолідація, дроблення та лістинг акцій;
 • організація та правовий супровід скликання та проведення загальних зборів акціонерів (розробка плану проведення, скликання, підготовка всіх необхідних документів, ведення зборів), підготовка та розміщення в пресі оголошень про проведення загальних зборів акціонерів, документальне оформлення загальних зборів акціонерів та реалізація прийнятих зборами рішень;
 • підготовка, подання до ДКЦПФР та оприлюднення в мережі інтернет річних, квартальних звітів акціонерних товариств, особливої інформації;
 • експертна оцінка майна, цінних паперів, земельних ділянок, аудит;
 • підготовка документів та правовий супровід отримання ліцензій, інших видів дозволів, реєстрація торгових марок;
 • розробка бізнес планів та проектів.

ТОВ ЮФ "Дока Груп"

ТОВ ЮФ "Дока Груп"
вул. Генерала М.Юнаківа, буд. 9Б
м. Львів, Україна 79039
+38 032 245 05 35
info@dokagroup.com.ua