Usługi
Pełną listę usług Firmy Prawniczej "DOKA GROUP" Sp. z o.o.

Obsługa prawna w zakresie dochodzenia praw i roszczeń wykonania zobowiązań wynikających z umów

 • analiza czynności prawnych, od kątem okoliczności prawnych mogących być wykorzystanymi zarówno w celu uchylenia się od wykonania zobowiązań umownych, jak i w celu skłonienia do wykonania powyższych;
 • wyszukiwanie informacji pomocnych w procesach realizacji praw i obowiązków stron;
 • formułowanie planu zabiegów zabezpieczających prawa i obowiązki stron;
 • bezpośrednia realizacja planu zabezpieczającego wykonanie praw i obowiązków umownych;
 • wykorzystanie systemu infrastruktury administracyjnej organów państwowych i organizacji społecznych, w celu zabezpieczenia interesów klienta.

Przedstawicielstwo procesowe osób fizycznych i prawnych w sądach wszystkich instancji (powszechnych, gospodarczych i administracyjnych), jak też przed państwowymi, niepaństwowymi przedsiębiorstwami, stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi:

 • obsługa roszczeń;
 • sporządzanie i wnoszenie dokumentów procesowych do sądów (pozwy, apelacyjne i kasacyjne skargi, wnioski roszczeniowe);
 • prawna obsługa zbioru i udostępniania materiału dowodowego;
 • ściąganie wierzytelności, przeprowadzanie postepowania wykonawczego;
 • przedsadowa i sądowa ochrona osób fizycznych i prawnych przed niepraworządnymi działaniami centralnych i lokalnych organów władzy, osób prawnych i fizycznych, ochrona i przywrócenie naruszonych praw;
 • pomoc prawna dla osób fizycznych i prawnych w różnych gałęziach prawa;
 • składanie wniosków prawnych w odrębnych kwestiach;
 • opracowywanie dokumentacji prawnej.

Prawne wsparcie procesów inwestycyjnych na terenie Ukrainy. Cesje, przejęcia firm. Nieruchomości, stosunki gruntowe:

 • opracowywanie i realizacja prawna projektów nabycia firm, prawne zabezpieczenie zmian w kierownictwie firmy, przeciwdziałanie przejęciom;
 • efektywny rozdział pełnomocnictw między organami kierowniczymi firmy, regulacja stosunków właściciela z zarządcami majątkiem firmy, kierownictwem firmy, sporządzanie optymalnych form kontraktów, zmiana zarzadu;
 • prawne wzmocnienie i ochrona praw własności udziałów w firmach ukraińskich;
 • prawna obsługa, organizacja nabycia, realizacji prawa własności ruchomości i nieruchomości, gruntów.

Obsługa procesu działalności gospodarczej, stosunki korporacyjne:

 • tworzenie, rejestracja, reorganizacja (cesja, przyłączenie, wydzielenie, transformacja), likwidacja osób prawnych w każdej z form własności, prawna obsługa procedury bankructwa;
 • tworzenie i rejestracja przedsiębiorstw filialnych, wyodrębionych działów;
 • wydzielanie aktywów z przedsiębiorstwa, przekazywanie i realizacja, podział miedzy udziałowcami spółki (wszystkie formy spółek), obsługa prawna wyjścia, wyłączenia wspólników ze spółki;
 • opracowanie dokumentów założycielskich spółki w zgodności z obowiązujacym na Ukrainie prawem, przygotowywanie wewnętrznych dokumentów normatywnych;
 • zwiększenie, zmniejszenie kapitału statutowego, emisja akcji (decyzja, opracowanie prospektu emisji, państwowa rejestracja emisji), wstrzymanie, kasacja, wznowienie rejestracji emisji akcji, rejestracja emisji obligacji;
 • prawna obsługa przeniesienia akcji z formy dokumentowej w bezdokumentową (dematerializacja akcji);
 • obsługa prawna anulacji wykupionych przez emitenta akcji, konsolidacja, rozdrobnienie i listing akcji;
 • organizacja i obsługa prawna zwoływania i przeprowadzania zgromadzeń ogólnych akcjonariuszy (opracowywanie dokumentów, kierowanie zgromadzeniem), przygotowanie i publikacja w prasie ogłoszeń informujacych o zgromadzeniahc ogólnych udziałówców i realizacja przyjetych przez zgromadzenie postanowień;
 • przygotowanie, wniesienie do PKPWiRF i publikacja w internecie rocznych, kwartalnych raportów spółek akcyjnych i informacji szczegółowych;
 • ekspertyza majątku, papierów wartościowych, działek gruntowych, audyt;
 • opracowywanie dokumentów i prawna obsługa procedur otrzymywania licencji, zezwoleń, rejestracji marek handlowych;
 • opracowywanie biznes planów i projektów.

Firma Prawnicza “DOKA GROUP” Sp. z o.o.

ul. Generała M. Junakiwa, 9B
Lwów, Ukraina 79039
+38 032 245 05 35
info@dokagroup.com.ua